Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 յուղ - 25 գ
սպիտակուցներ - 2 գ
ածխաջրեր - 2.5 գ
Էներգ.
արժեքավորությունը`
240 կկալ
յուղ - 20գ
սպիտակուցներ - 2.6գ
ածխաջրեր - 3.1 գ
Էներգ.
արժեքավորությունը`
200 կկալ
յուղ - 20գ
սպիտակուցներ - 2.7գ
ածխաջրեր - 3.2 մգ
կալցիում - 80մգ
Էներգ.
արժեքավորությունը`
230 կկալ
յուղ - 20գ
սպիտակուցներ - 2.7գ
ածխաջրեր - 3.2 մգ
կալցիում - 80մգ
Էներգ.
արժեքավորությունը`
230 կկալ
յուղ - 20գ
սպիտակուցներ - 2.7գ
ածխաջրեր - 3.2 մգ
կալցիում - 80մգ
Էներգ.
արժեքավորությունը`
230 կկալ

 

յուղ - 15գ
սպիտակուցներ - 2.9գ
ածխաջրեր - 3 մգ
Էներգ.
արժեքավորությունը`
161 կկալ
յուղ - 20գ
սպիտակուցներ - 2.7գ
ածխաջրեր - 3.2 մգ
Էներգ.
արժեքավորությունը`
230 կկալ
յուղ - 25գ
սպիտակուցներ - 2.6գ
ածխաջրեր - 2.7 մգ
Էներգ.
արժեքավորությունը`
245 կկալ
յուղ - 20գ
սպիտակուցներ - 2.7գ
ածխաջրեր - 3.2 մգ
կալցիում - 80մգ
Էներգ.
արժեքավորությունը`
230 կկալ

 

 յուղ - 3գ
սպիտակուցներ - 2.8գ
ածխաջրեր - 4.1 գ
Էներգ. արժեքավորությունը` 58 կկալ
յուղ - 8գ
սպիտակուցներ - 3.3գ
ածխաջրեր - 4.1 գ
Էներգ. արժեքավորությունը` 102 կկալ
յուղ - 20գ
սպիտակուցներ - 2.7գ
ածխաջրեր - 3.2 մգ
կալցիում - 80մգ
Էներգ.
արժեքավորությունը`
230 կկալ

 յուղ - 2.5 գ
սպիտակուցներ - 2.8 գ
ածխաջրեր - 4.6 գ
Էներգ. արժեքավորությունը` 54 կկալ
յուղ - 0 գ
սպիտակուցներ - 16 գ
ածխաջրեր - 2.8 գ
Էներգ. արժեքավորությունը` 86 կկալ